درمان مشکلات (دیکته نویسی) دانش آموزان مقطع ابتدایی

 

مقدمه: املا بخشی از برنامه آموزشی است که در آن خلاقیت مطرح نیست بلکه تنها یک نمونه ویا ترتیب حروف آن مد نظر است.املای یک کلمه بسیار مشکل تراز خواندن آن کلمه است چرا که باز شناسی یک کلمه چاپی، یک عمل کد برگردانی است لذا بعضی از کودکانی که در خواندن ضعیف هستند، در املا نویسی هم دچار مشکل می باشند.نوشتن املا مستلزم تواناییها وخرده مهارتهای بسیاری است.دانش آموز قبل از هر چیز باید قادر به خواندن کلمه باشد.حافظه حرکتی نیز عاملی در املا محسوب می شود.یعنی شخصی که برای بار دوم کلمه- ای رامی نویسد، باید اعمال حرکتی آن کلمه را بخاطر آورد.

انواع اشتباهاتی که کودک در املا نویسی مرتکب می شود از یک نوع نیستند تا بتوان با اتخاذ یک روش،همه آن اشتباهات را از بین برد.دراینجا به تجزیه وتحلیل انواع غلط های املایی می پردازیم:

انواع مشکلات

1-ضعف دقّت: (دقت یعنی تمرکز کافی بر کاری جهت جایدهی آن درمغز)

-حذف یا اضافه کردن نقطه .مثال:بازار=بارار             رفت=رقت

-حذف یا اضافه کردن دندانه : سیب=سسیب              

-حذف یااضافه کردن سرکش :  کار=گار               قشنگ=قشنک

-حذف یا اضافه کردن تشدید:  بنّا=بنا                    کتاب-کتّاب

-حذف یا اضافه کردن یک صدا:    رفت=رفته                 باران=بارن

 

روشهای درمانی

۱- دو تصویر را که شبیه به هم هستند ولی در جزئیات کمی با هم متفاوتند را در اختیار کودک قرار دهید و از او بخواهید تفاوتها و تشابهات آنها را بیان کند.

۲-کارتی را تهیه کنیدو کلمه مورد نظر را روی آن نوشته و برخی حروف آن را حذف کنید تا کودک حروف حذفی را بنویسد. مانند:  مادر       ما....    ماد...

۳-تصحیح دیکته توسط دانش آموز روش موثری است.

 

2-ضعف حافظه دیداری: کودک به خوبی قادرنیست تصویر حرف مورد نظر رابه خاطر آورد.ودر نتیجه در صداها وحروفی که صدا وتلفظ آنها مثل هم است دچارمشکل می باشد

مثل: انواع (ث-س-ص)-ثریا=سریا               صدا=سدا

-انواع (ت-ط)طوطی=توتی                         حتّی=حطّا

-انواع ( اِ - - ﻪ) اِمام= عِمام                           عِلّت=اِلّت

-انواع ( ه – ح- ﻬ ) خوش حال=خوش هال            همیشه=حمیشه

-انواع (ز-ض-ظ-ذ) مریض=مریز                 ناظم=ناضم                 گذشته=گزشته

-انواع(غ-ق) ورق=ورغ                   کاغذ=کاقز

 

روشهای درمانی

۱-چند شکل و یا چند وسیله به کودک نشان داده و سپس پنهان کنید.واز کودک بپرسید نام وسایل را بگوید.

۲-چند وسیله و یا کارت را مرتب نمایید و در حضور کودک ترتیب آنها را به هم بزنید و از کودک بخواهید آنان را مانند قبل مرتب کند.

۳-تصویری را به کودک نشان داده و سپس بردارید و از کودک بخواهید جزئئات تصویر دیده شده را بیان کند.

۴- بر روی یک کارت واژه های هم خانواده را بنویسید تا کودک ببیند(مانند: نظر-ناظر-منظور-منظره-نظارت)

۵-کلمه صحیح را بصورت درشت بنویسید تا کودک با انگشتش آن املای آن را در هوا بنویسد.

 

3-ضعف حافظه شنیداری: کودک شنیده هارا به یاد نمی آورد وبرخی از کلمات را جا می اندازد(جا اندازی کلمات یا جمله ها به دو دلیل صورت می گیرد:1 -ضعف حافظه شنوایی      2-کند نویسی)

روشهای درمانی

۱-در ابتدا ۲  یا ۳ کلمه بگویید و از کودک بخواهید آنها را بعد از شنیدن تکرار کند.سژس تعداد کلمات را بیشتر کنید.

۲-یک جمله و سژس چند جمله بگویید و از کودک بخواهید آنها را تکرار کند.

۳-چند دستور به کودک بدهید و از او بخواهید آناه را به ترتیب اجرا کند.

 

4-ضعف توالی دیداری: دانش آموز ترتیب نوشتن صداها را به یاد نمی آورد. مثال:مادر=مارد           درخت=ردخت                دارد=دادر

روشهای درمانی

۱-حرکاتی ورزشی انجام دهید واز کودک بخواهید آنها را به ترتیب اجرا کند.

۲-از کودک بخواهید حروف نوشته شده را از راست به چپ بگوید.

۳-روی یک کارت ۴-۳ کلمه بنویسید تا کودک ببیند سپس از او بخواهید که حروفی را که دیده است به ترتیب بیان کند.

 

5-تعویض کلمه: دانش آموز کلمه را به دلخواه خود عوض می کند.(خواندن بهترین روش درمان است)

مثال: رفت= گرفت

 

6-مصطلح نویسی: دانش آموز به جای کلمه مورد نظر،اصطلاحی را که بین مردم رایج است می نویسد(اصطلاحاَبه زبان محاوره ای می نویسد)

مثال: تلفن=تیلیفون

 

7-ضعف حساسیت شنیداری: کودک درشنیدن صداهای هم وزن حساس نیست (صداهای هم وزن را با هم اشتباه می گیرد و یا صداهای آخربرخی ازکلمات را حذف می کند(مثال:صبح= صب                  رفتند=رفتن)

صداهای هم وزن:

مثال: (ج-ژ) ژاله=جاله                         پژمرده=پجمرده

مثال: (گ-ق) انقلاب=انگلاب

مثال: (ت-د) رفت=رفد

مثال: (ف-و) تلویزیون=تلفزیون

مثال: (ک-ت) سکوت=ستوت

مثال) :ن-م) انبار=امبار

مثال: (ب-و) مسواک=مسباک

 روشهای درمانی

۱- از کارت تصاویر و نوار صداها استفاده شود وکودک می بایستی صدایی را که شنیده ، تصویرش را هم پیدا کند.

۲-چشم کودک را ببندید و از دیگران بخواهید او را صدا بزنند سپس کودک باید نام آن فرد را بگوید.

۳-جهت تقویت حساسیت شنوایی از بلند کردن صدای رادیو و تلویزیون پرهیز کنید.

۴-چند کلمه یکسان و متفاوت بگویید واز کودک بخواهید به شما بگوید که آیا کلماتی را که شنیده شبیه هم هستند یا نه.مانند:   کار-کار         جارو-پارو   شیب-سیب

 

8-قرینه نویسی: سرعت عمل کودک زیاد است ولی برعکس می نویسد.( می بایستی با کودک جهت یابی کار شود).

 

9-تمیز یا تشخیص بینایی: کودک در ادراک ریزه کاریها وجزییات کلمه ای که به خاطر سپرده، دچار مشکل می باشد.

مثال: تبر=بتر           روز=زور            دوش=دوس               خانه=جانه

روشهای درمانی

۱-چند شکل مشابه و یک شکل متفاوت رسم کنید و از کودک بخواخید دور شکلی که با بقیه متفاوت است خط بکشد. مثال:  

۲-نمونه حروف سمت راست را از بین حروف سمت چپ پیدا کند.مثال: ل= م-ن-ل-ف

۳-نمونه کلمه سمت راست را از بین کلمات سمت چپ پیدا کند.مثال: است= دوست-بست-است-هست

۴-حروف را درجهات مختلف روی کارت بنویسید و از کودک بخواهید حرف مشخصی را  پیدا کند.

۵- شکلهای مختلف هندسی را تکمیل کند.

۶-یک روزنامه و یا متن در اختیار کودک قر ار دهید و از او بخواهید حرف خاصی را پیدا کند(مثلا صدای ق را در متن پیدا کند).

 

10-نارسا نویسی: دانش آموز،کلمه را بدخط،کمرنگ یا پررنگ،بد خط ولی درست می نویسد.این حالت اغلب با اختلال درکارکرد سیستم عصبی صورت می گیرد ونشان می دهد که کودک در انجام اعمال حرکتی مورد نیاز برای نوشتن ضعیف یا ناتوان است.

روشهای درمانی

۱-کودک می بایستی روی وایت برد نقاشی کند.

۲-ارتفاع میز با قد کودک متناسب باشد.

۳-نحوه مداد گرفتن کودک صحیح باشد.

۴-از مداد باریکتر استفاده شود.

۵-از کودک بخواهید روزنامه باطله مچاله کند.

۶-شکلهای مختلف را با قیچی ببرد.

۷-نقطه چین ها را کامل کند.

۸- با خمیر بازی شکلهای مختلف بسازد.

 

11-وارونه نویسی: به ندرت اتفاق می افتد. اگر در سنین قبل ازدبستان صورت گیرد وحتّی درکلاس اول دبستان زیاد وپی در پی تکرار شود امری طبیعی است اما اگر با گذشت چند ماه از سالتحصیلی رخ دهد نیاز به درمان آموزشی دارد.

روشهای درمانی

 ۱-آموزش تا آگاهی(کودک اعضای بدن را بشناسدو آنها را حرکت دهد: دست چپ و پای راست-گوش راست و چشم چپ را همزمان ببندد و...)

۲-تقویت جهت یابی(بالا-پایین-چپ-راست و...)

۳-از پازل آدمک جهت شناخت اعضای بدن استفاده کند.

 

12-مشکلات آموزشی: چنانچه دانش آموز از آموزش کافی برخوردار نشود مرتکب این اشتباهات املایی می شود: (شده=شوده      امیر المومنین=امیرلمومنین             

بندگان=بنده گان و...)

-دانش آموز استثناﺋات را رعایت نمی کند.(خوا-اُ-)مثال:خواهر=خاهر     خوراک=خُراک خُروس=خوروس

-سرهم نویسی(طبق دستور العمل دیکته)

-جدانویسی(طبق دستور العمل دیکته)

-اشکال درنوشتن صدای: خانه=خانِ       خسته=خستِ        اِمام=عِمام

- تنوین حتماَ=حتمن        مثلاَ=مثلن

روشهای درمانی

۱-کار در زمینه استثنائات(خوا-و...)

۲-کار در زمینه صداهای ربط

۳-کار در زمینه ه آخر کلمات(چسبان و غیر چسبان).

۴-رفع اشکالات مصطلح نویسی.

 

********************************************************

راهکارهایی جهت تقویت مشکلات دیکته نویسی

*تصحیح دیکته سایر دانش آموزان .

*نقطه گذاری ،سرکش گذاری،تشدید گذاری و دندانه گذاری برای کلماتی که توسط معلم نوشته می شود.

*رنگ آمیزی،نقاشی،وصل نقطه چین.

*کامل کردن کلمات ناقص.

*پیدا کردن کلمه صحیح از بین چند کلمه که غلط نوشته می شوند.

*تمرینات ماز،پازل، حل معما، پیدا کردن تفاوتها و تشابهات تصاویر.

*سایر بازیهای فکری.

*چند تصویر به کودک نشان داده شود و سپس تصاویر پنهان شوند و از وی خواسته شود که نام آنها را بگوید.

************************************************************

نمونه تمرینات

جهت رفع مشکلات دیکته نویسی دانش آموزان مقطع ابتدایی ٬علاوه بر تقویت فرایندها(دقت-ادراک-حافظه)این تمرینات نیز بصورت نمونه ارائه گرد یده و والدین محترم و همکاران گرامی می توانند تمرینات بیشتری اضافه نمایند.

(با تشکر از همکار خوبم سرکارخانم رمضانی).

 

نمونه 1 :دانش آموز عزیز ،برای کلمات زیر تشدید بگذار(تشدید پایه اول)

 

نَجاری-نَقاش-تَشکر-قَنادی-اول-بَزازی-تولد-قُلک-کَفاشی-مُربا-مُدتِ-اَما-تَوجه-اَره-تِکه-

مَکه-مُرتب-بَچه ها-دِقت-شِدت-تَهیه-موفق-دُکان ها-سِکه-شَلاق-بَنا-جِدی-مِلت-پِله-

بَقال-قُله-مِلی-بَره-جَهنم-دَره -کَله-اِتفاق-

 

*********************

نمونه 2-دانش آموز عزیز،برای کلمات زیر سرکش بگذار-(فارسی بخوانیم -پایه اول)

 

کاو -کوسفند- کرگ-کُل - پلنک--کَوَزن-خرکوش-انکور-جنکل - کوش -کُربه -مادر

بزرک-می کوید- زندکی- سک-کنجشک-قشنکی- کیلاس-آموزکار-پِدَر بُزُرک-کاری-

کَردِش-کاز-بَرک-سَنک-رَنک-مَرک-اَنکُشت-اَنکُشتَر-شاکِرد-کوشی-نارِنکی-کِریه-

یادِکاری-مَکَس-رَنکین کمان-زَنک-دیک-اَکَر-پَرَندِکان-کَز-کُرکان-مِداد رَنکی-کِرِفت-

بَرکَشت-نِکاه-می کُفت-دیکَر-دیکَران-می کویَند-کِرامی-کَرم-

***********************

نمونه 3-دانش آموز عزیز،با کلمات زیر جمله بساز.(پایه اول)

 

داد..............................

دارَد.............................

بود..............................

آمَد.............................

بار...............................

دَر...............................

روستا.........................

                                           *******************

نمونه4 : دانش آموز عزیز،از روی کلمات زیر، یک بار بنویس(فارسی پایه اول-صدای ط)

 

خاطرات.................................خاطره........................

قَطار.......................................بَلوط.........................

وَسَط......................................حَیاط........................

طَناب.....................................طاهره......................

طوطی....................................وَطَن........................

خَیّاط....................................طولی........................

طول....................................خَطر...........................

طولانی.................................خَطرناک......................

طَبَقه.....................................طَلا...........................

طالبی...................................قوطی.......................

طَرَف...................................قَطره..........................

سَطل....................................شَرط......................

خَط.......................................فَقَط........................

اِنضباط.................................طاووس....................

مُستَطیل................................طُلوع...................

*********************

نمونه5-:دانش آموز عزیز، با کلمات زیر جمله بساز (مناسب برای دانش آموزان پایه های اول و دوم).

 

صدای ﺳ س

سوسَن........................................................................................

سَبَد............................................................................................

یاس.............................................................................................

سوزَن...........................................................................................

سَرما...........................................................................................

ساسان.......................................................................................

سامان.........................................................................................

سَبزی..........................................................................................

سیب..........................................................................................

*************************

نمونه 6-دانش آموز عزیز برای کلمات زیر تشدید بگذار(فارسی پایه دوم)

 

-قصه های-لذت-حتی-بچه های-تشکر-مجله های-بقیه ی-اول-معلم-اتفاق هایی-اما-

مدت-معلمش-بقیه-تعجب-بنا-منظمی-مرتبی-تکه ابر-محبت-جمعیت-قله ی-الله-

اولین-تهیه-نقاشی-نجار-کفاشی-بزازی-قنادی-عکاسی-موفق-مجسمه ی-سوم-

حضرت محمد-مدتی-دوم-ثریا-اره ماهی-دکان ها

***********************

نمونه 7-دانش آموز عزیز،با کلمات زیر جمله بساز. (فارسی پایه دوم)

 

خدایا.............................

مهربان..........................

سپاسگزارم...................

                               ***********************

نمونه 8-درس 3-فارسی پایه دوم-کتاب خانه کوچک ما

 

دانش آموز زیز،از روی کلمات زیر یک بار بنویس.(یکی از موثرترین روشهاست)

وقتی....................عجله......................... پرسید.......................

باسواد..................هستیم........................لبخندی....................

 

******************

نمونه 9-دانش آموز عزیز برای کلمه های زیر سرکش بگذاروآن هارا بخوان(فارسی پایه دوم)

 

سپاس کزارم-آموزکار-کروهی-بکویید-چکونه-کفت وکو-آن کاه-زنک-بزرکی-بزرکترم-

نکاه-اکر-کذاشته ای-نکفت-کذشت-نکران-هفت سالکی-همیشکی-کرفت-بجنکد-

کنجشک-کوش-بجنکی-کرسنه-می جنکم-جنک-جنکید-نکه داری-خرکوشها-جنکیدن-

زندکی-کوش های-نکه داریم-مثل کل-کهواره اش-بزرک-قشنک-بکویم-کفتم-دیکر-

کرفتم-جنکلی-دیکری-کفتند-جنکل-نکذشته-برکردد-برکشت-رنکین کمان-می کفت-

دیکران-کذاشتند-رنک-کریه-هفت رنک-کریه ی-کندم های-قشنکی- کرم-رفتکر-خوش

رنکی-رانندکی-کل های-ناکهان-کیاهان-می کویی-کاهی-سنک ریزه ها-می کذشت-

می کوییم-پدربزرک-می کوید-کُلاب-کوشه ی-کندم-مادربزرک-کل دسته ها-چادر کلی-

هرکز-زیارتکاه -آرامکاه –ارک بم-کیلان-صبحکاهی-کل لاله-کذشته-می کویند-هنکام-

کل دادن-می کذارند-یک دیکر-بزرکترها-درکذشتکان-پرندکان-کنجشکها-به کوش-

کفتیم-برکردانیم-انکار-رنکارنک-هررنکی-برک ها-می کذاریم-پُرکل-می کوید-می کویم-

سفالکر-بازیکر-بازیکری-کارکردانی-چکونه-بزرکترین-برکشتن

**************************

نمونه 10-دانش آموز عزیز جملات زیر را مرتب کن. 

کمک-کن -به من-خدایا...........................................................

بچّه ها-شدند-خوش حال-خیلی..............................................

به آخر-کتاب-خود بچّه ها-کردند-نگاه.........................................

-ناراحت-شد-شیرین-وخجالت-کشید.........................................

-میکروب ها-خطرناکی-موجودات-هستند...................................

-هیچ-نمی شنیدیم-صدایی-را.................................................

-لبخندی-مادرم-زد...............................................................

-پزشک-جنگل-بود-دارکوب.....................................................

-آن ها-گذاشتند-مسابقه-با هم.............................................

-معلّمی-همان-که-ماست-دوست..........................................

-وسط-خورشید-آسمان-بود-نشسته........................................

-گفت-موش-ندارد-قابل............................................................

-دعا-باخدا-یعنی-حرف زدن......................................................

-کشور-ما-ایران-است-نام.......................................................

-می وزید-آرام-نسیمی.........................................................

**********************

نمونه 11-دانش آموز عزیز، داستان زیر را بخوان و زیر کلماتی که صدای (ح)دارند خط بکش.(پایه اول و دوم)

 

احمد صبح زود از خواب بیدار شد. دست و صورتِ خود رابا آب و صابون شُست و

سِپس با حوله خُشک کرد .صبحانه یِ کاملی خورد و به سمتِ مدرسه حَرکت کرد.

او آن روز اِحساسِ خوش حالیِ زیادی داشت.

********************

نمونه 12-دانش آموز عزیر، جاهای خالی را با صدای ((اﻳ-ﻳ-ی-ای)) پر کن.(پایه اول و دوم)

 

ﺳ....ب                ﺑَ.....دار              .......ران

اَﻣ......ن                ﻣ...نا                   روسَر...

.....ستاد               مد....ر                   دور....

بوﺳ....د              .....مان                  دار....م

نوراﻧ...                  ﺑ...نی                 ﺑ....ست

ﻧ...رومَند            د....دَنی                    ......رانی

*******************

نمونه 13-دانش آموز عزیز، با نشانه ی آخر هر کلمه ,کلمه ی جدیدبساز ودر جای مناسب بنویس.(پایه اول و دوم)

 

مثال:وَرزش= شیرین

شادی.........                      دَماوَند.......

نانوا..........                          اِمتیاز.........

کِشاوَرز........                        نام.............

مِسواک........                         این...........

**********************

نمونه 14-دانش آموز عزیز٬ دور کلمه هایی را که( ای) می گیرند خط بکش.(مناسب برای پایه اول و دوم).

 

دانه                         بیدار           رَزمَنده               بَسته

ایران                       نامه             پسته                 آبادان

رانَنده                     بیمار               دانه                    آواره

نَرده                       سِتاره               مداد                    اِمروز

خانه                       موز                   شانه                     آمده

موزه                         سینی               شیشه                 برف

 

********************

نمونه 15-کدامیک از کلمات زیر دارا ی صدای اولی مشابهی است آنها را در یک ستون کنار هم بنویسید.(پایه اول و دوم).

 

آب               باد        باران          آش        ایران       آتَش

ایستاد          نان         آرام           بیرون     بود        سیب

شانه           آسمان    نام          نَماز        مَردم         تازه

نامِه         داد              راز          دارَد         توت         داماد

تاب         سَبَد            دَست        اَبر         مامان       شیرین

بادام           دَرمان          مادَر       آن            آبان           دانا

نادان           آباد            بادبان     آنان            شور          دام

کور             سوسک       مورد      نَباشد         نَکن           رفت

 

**********************

نمونه 16-دانش آموز عزیز،کلماتی که حرف آخر آنها مثل هم است داخل یک ستون بنویس.(پایه اول).

 

ایران -       مداد -    سبد -    سبز -  نان-  شب - تراش - بیداری- ایرانی -

دست -   درس -    است -    ایستاد- تاب - آش –کلاس- داس - سرباز -

سرما -   مرد -      توت -     تبر-     مار - دندان - باران - دستور  - بدن

نشان -     دانش -    بابا -    سرسبز -    اسباب - سیب- داد-  مادر -

نابینا -    بیرون-    راست-   داستان  -درد -   بردار-   ترس -   دانا-

ساسان-   نبات - سینی -   بیمار -   مینا -   نورانی- نازنین- تیرانداز

دبستان -  زود -  تمیز -  نیرومند- آستارا -  آداب - موش - امشب 

 

************************

نمونه 17-دانش آموز عزیز،متن زیر را بخوان و دورکلمه هایی که (ﺷ-ش)دارند خط بکش.(پایه اول و دوم)

 

آرَش دانِش آموز اَست.او شیرازی اَست. بَرادَرش,نادِر نام دارَد.اِمروزسه شَنبه

بود.شامِ اِمشَب آنان,آش اَست. مادَر دَر آش,رِشته می ریزَد.آنان پیش ِمادَر

نشَستَند.آرَش آشِ شور را دوست نَدارَد.بَرادَران دَستِ مادَر را با شادی بوسیدَند. آنان

نِشان دادَند,مادَرِشان را دوست دارَند.آنان دیشَب سِتاره ای نورانی را دَر آسِمان

دیدَند.

******************

نمونه 18-دانش آموز عزیز،متن زیر را بخوان ودور کلمه هایی که (ژ)دارند خط بکش.(پایه اول).

 

آقا بیژن ومنیژه خانُم یِک پسر ودو دُختردارند.پسرِ آنها پِژمان نام دارد.نامِ دُخترانِشان :

ژیلا و مُژگان می باشد.پِژمان ورزش ژیمیناستیک را خیلی دوست دارد.مژگان از

مادرش بافتن ژاکت وژیلا هم درست کردن ژله را یاد می گیرند.آنان دوست دارند مانند

مادرشان هنرمند باشند.آقا بیژن در ژاندارمری کار می کند.او یک ماشین ژیان دارد.

او به افراد خانواده مژده داده است که تا هفته ی دیگر یک ماشین پژو می خرد.همه از

شنیدن این خبر بسیار شاد شدند.

**************************

نمونه 19- دانش آموز عزیز،در جاهای خالی صدای مناسب بنویس.(پایه اول و دوم)

 

ﻗ...ﻪ ی (ﺳ-ﺻ-ﺛ)                       اﻋ....ﺎﻱ (ز-ذ-ﺿ-ﻅ)

ﻟ....ت (ز-ذ-ظ-ﺿ)                           ﺗ... میم(ﺻ-ﺳ-ﺛ)

......بح(ﺛ-ﺻ-ﺳ)                              ﺑﻌ.....ی(ز-ذ-ظ-ﺿ)

حیا........(ط-ت)                               ﻣﺨ....وص(ﺻ-ﺛ-ﺳ)

.......ف(ﺳ-ﺛ-ﺻ)                                  سرا.......(ق-غ)

 

*******************

نمونه 20-دانش آموز عزیز،دور کلمه صحیح خط بکش.( پایه دوم)

 

خوش هالم ––خوش حالم –خش حالم

خاندن-خواندن

سدا-صدا-ثدا

گزشته-گذشته-گضشته-گظشته

سپاس گزارم –سپاس گذارم-سپاص گزارم

رزا-رضا-رظا-رذا

حیات-حیاط-هیات-هیاط

سف-صف-ثف

یستادند-ایستادند

نازم-ناظم-ناذم-ناضم

احوال پورسی-اهوال پورسی-احوال پرسی-اهوال پرسی

سورت-صورت-ثورت-صورط

اعزای-اعضای-اعذای-اعظای

کاغز-کاغذ-کاقز-کاقذ

تسمیم-تصمیم-تثمیم

رعایط-رعایت-رایت-رایط

سراق-سراغ-صراق-صراغ

مخسوس-مخسوص-مخصوص-مخصوس

بعزی-بعذی-بعضی-بعظی

استراهت-استراحت-استراحط-استراهط

معزرت-معذرت-معضت

******************

نمونه 21-دانش آموز عزیز،دور کلمه هایی که و—اُ دارند خط بکش. (پایه اول)

 

نامِ بَرادَراو امین می باشد.او نوزاد است. داوود از او مُراقِبَت می کُند. امین گُرسنه

اش شُده و گریه می کُنَد.مادر خوراکیِ خوش مزه ای برایِ امین دُرُست می کند.

او آن را می خوردوسیر می شود. او اکنون کودکی نوپا شُده است .

*******************

نمونه 22- دانش آموز عزیز، صدای آخر این کلمات رابنویس.(پایه اول)

 

آب=..............                           آباد=..........        نان.................

داماد=............                           دام=..........       شیر................

*********************

نمونه 23-دانش آموز عزیز،کلمات زیر را بخوان وبرای آن ها   نقطه   بگذار.(پایه اول و دوم).

 

بودبم(بودیم)- دوسنان(دوستان) -بارار(بازار) -دبرور (دیروز)ابرانی(ایرانی)

آزمایس(آزمایش) -آراد(آزاد)-رن (زن)- بسننی(بستنی)

تمبز(تمیز)- سوب (سوپ)-نرسو(ترسو)- دبسنان (دبستان)-سام(شام)

**********************

نمونه 24- دانش آموز عزیز،به آخر این کلمات ( ﻪ---ﻩ )اضافه کن.(پایه اول -دوم)

 

ادار.......           اداﻣ .......          ساد..........

ماد.....              داد..........          تر................

اراد.......           آماد..............        آزاد...........

******************

نمونه 25- دانش آموز عزیز،با توجه به کلمه ای که سمت راست نوشته شده،کلمات سمت چپ را کامل کن.(پایه اول).

ایرانی =    ایرا ﻧ .....         ایرا.........           ایر......           اﯾ..............

 

**********************

نمونه 26-دانش آموز عزیز،جملات زیر را بخوان و کلمه ی اضافه راخط بزن. (پایه اول –دوم-سوم).

 

-من بازی در باران درد را دوست دارم.

-آن مرد در انبار سیب زمینی ندارد دارد.

-مادیروز در امروز تبریز بودیم.

-دیشب در آسمان ستاره ای زیبا دیدم آن.

-یونان از سرزمین ما دور من است.

-من بسیار شادم شیرینی.

-آزاده نماز را دوست دارد دوست.

*********************

نمونه 27-دانش آموز عزیز،دور کلمه ای که صدای اولش با کلمات دیگر فرق دارد خط بکش.(پایه اول –دوم).

 

*خاک- خرس-مسافر-خانواده

*فراموش-فردا-فرش-گاری

*پرواز-تنور-پوست-پسته

*مسواک-مرد-انبار-مادر

*زری-بازو-زرد-زنبور

*اسراف-می فرماید-کف-برف

*شام-شیر-نان-شتر

******************

نمونه 28-دانش آموز عزیز،با کلمات به هم ریخته ی زیر یک جمله بنویس.(پایه اول و دوم)

 

*موز-من-دارم-دوست.............................................................

*ما –اتوبوس-با-مدرسه-می رویم-به.........................................

*جمشید-می پوشد-پشمی-در-زمستان-جوراب..............................

*گم-کرده-خودکار-برادرم-قرمزش-را..............................................

*آن –بیمارستان-دنیا-به-نوزاد-آمد-در..............................................

 

*********************

نمونه 29-دانش آموز عزیز،جملات زیر را بخوا ن و تصحیح کن.(پایه اول –دوم-سوم)

 

*خداوندبخشند ومهربان اسپ..................................................

*کل های رز در گلدان پزمرد شده اند......................................

*دستانم را با آب وسابون می شوتم..........................................

*آن کتاب تساویر زیبای ای دارد.................................................

*بچه حا یس از نماز سلوات فرسنادند........................................

 

************************

نمونه 30-دانش آموز عزیز،برای کلمات زیر تشدید بگذار.( تشدید گذاری –کلیه کلمات پایه چهارم)

 

اما-غرید-فعال-نقاشی-بنایی-مدتی-معلمی-جبار-اولین-بچه ها-تحمل-سن آن ها-ملل

متحد-مهم-اول-شدت-ضربه فنی-حتی-قصه-اتفاقا-سرو کله اش-مرتب-غصه اش-

چکه-دقت-معلم-تهیه-اطلاعاتی-محله ی-تکه-توجه-در حق-حقا-قصابی-متوجه-قصاب-

عمه اش-محرم-سجاد-سکه-محل -خطی-توجه-متعلق-تپه-مجسمه-قله-دره-ملی-

حافظیه-دره ها-سعدیه-مواد معدنی-مقدس-البته-مرمت-مدت-مهمی-عدهی-قصه ی-

تعجب-معین-توجهم.

********************

نمونه 31-فارسی پایه چهارم-تصحیح دیکته

 

دانش آموز عزیز،متن زیر را تصحیح کن.

-بیمار که هرف های غساب را شنید،دوباره سدای گاو درآورد وقزا خاست.

-یکی به دونبال مجودات اجیب و قریب فزایی است.

-ایدی اسلی تو را خدا مرهمت کرده است.

-حوای قبار آلود و زمین داق و صوزان بود.

-شور وشوغ بچه ها پس از ورود به موذه وسف شودنی نبود.

-مردوم از پیر و جوان به صمت غله روان شدند.

-وغتی با اتوموبیل یا غتار مصافت میان شرها را تی میکنید یا در شرها به گردش می پردازید.

-آن ها به چه غدرتی این راح تولانی را بدون اشتباح می پیمایند.

-داستان ها از انیشه ها،آدت ها،خیال بافیها،آرذوها و عغیده های پیشینیانبا ما سوخن می کویند.

-موشه جوانه غسه ی ما اخلاغ بسیار بدی داشت. چشم عغلش کور و بسیار خود پسند و مقرور بود

-انوشیروان سوخن دهغان را پسندید و حزار سکه به او بشخید.

*************************

نمونه 32-دانش آموز عزیز،برای کلمات زیر سرکش بگذار.(کلیه کلمات پایه چهارم)

 

کل-برک های-کفتم-آفریدکار-اکر-هنکام-برکشتم-ناکهان-زندکی-بندکان-هرکز-

صبحکاهت-شاکردی-آموزکاری-کرفتم-سرکردان-دیکر-نکه داری-کذراندم-بزرکی- کل

رخ-تنک-آب گوشت-کذشت-برکردم-نمی کذرد-می کوید-کله-فرهنک-جنک-کوناکون-

فرهنکی-روزکار-دکر-کلزار-کشایش-ورزشکاه-کروه-کذشتند-کرفت-مادربزرک-مکر-

کوشه ی-کلوله-کشت-انکشت-بکذارم-بکویند-هیچکاه-کذاشته-تشنکی-بجنکم-

رستکاری-کاوشکران-کلناز-کذشتکان-یادکاری-آکاهی-نکران-اندوهکین-زیرگوشی-ب

ازکو-نکریست-سنکی-کیلان-جنکل-آرامکاه-نویسندکان-ارک بم -نکه داری-سازندکان-

کاز-پرندکان-می کذارند-آسودکی-کفت و کوی-چنکال -بازکشته اند-شکفتی های-ب

ازکشت-شیرین کفتار-توانکران-ستمکر-بیکاری-رایکان-درمانکان-کفته-سرکذشت-پ

یشکاهش-کویندکان-ناکاه-کمان-می کویی-کز-بکذرد-کذراند-کردو-نویسندکان-نهنک-

***********************

نمونه 33-دانش آموز عزیز،دور کلمات صحیح خط بکش.(فارسی پایه چهارم)

 

غامت-قامت

آفریدکار-آفریدگار

ناکهان-ناگهان

غرّید-قرّید

لتف-لطف

محبّت-مهبت-موهبت

سحبت-صحبت-صوحبت

فعّال-فعال-فآل

عشغ-عشق-اشق

نقّاشی-نغاشی

غفغاز-قفقاز

اتفال-اطفال

عستعداد-استعداد

مدّتی-مودتی-مدتی

اختراع-اخطرا-اخترا

امتهان-امتحان

لبریز-لبریذ

مغسود-مقصود

*********************

نمونه 34-اطلاعات عمومی(پایه های اول به بالا)

 

فکر کن و بنویس(بگو):

-نام 6 شهر را بنویس...........................................................

-نام 5 ورزش را بنویس.............................................................

-نام 6 ماشین را بنویس..............................................................

نام 7 غذا رابنویس.....................................................................

-نام 8 میوه را بنویس..................................................................

-نام 6 وسیله برقی را بنویس.......................................................

-نام 5 حیوان اهلی را بنویس.......................................................

-نام 5 حیوان وحشی را بنویس.....................................................

-نام چند(6-5) حبوبات وغلات را بنویس..........................................

-نام 6 تا از لبنیات را بنویس.........................................................

نام 5 وسیله فلزی را بنویس.......................................................

-نام 5 وسیله چوبی را بنویس....................................................

-نام چند کتاب را بنویس...........................................................

نام 6تا از وسایل این اتاق را بنویس.............................................

 

******************

نمونه 35-اطلاعات عمومی(پایه های اول تا سوم)

 

فکر کن و بنویس(بگو):

-به بچه گاو می گویند..........................................................

-به بچه گوسفند می گویند..................................................

-به بچه سگ می گویند.......................................................

-به بچه اسب می گویند......................................................

-به بچه گربه می گویند........................................................

-به بچه بز می گویند...........................................................

-به بچه مرغ می گویند........................................................

-نام چند شکل هندسی را بنویس.........................................

-نام آموزگار شما چیست؟..................................................

-نام مدیر و ناظم مدرسه خود را بنویس...................................

-نام چند نفر از دوستانت را بنویس.........................................

-نام اعضای خانواده ات را بنویس.......................................................

 

 برای کلیه همکاران محترم آرزوی موفقیت می کنم


موضوعات مرتبط: احتلال املا

تاريخ : سه شنبه یازدهم مهر ۱۳۹۱ | | نویسنده : مرکزیادگیری بشارت |